Program MV ČR: VJ – Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

Podprogram 1: Společné výzkumné projekty

Doba řešení: 01/2021 – 12/2025

Hlavní cíl projektu: Cílem je rozvoj připravenosti ČR na radiační nehodu. Výzkum se soustředí na bližší porozumění reakcím obyvatel na sociální situaci s rizikem paniky (s využitím analogie pandemie COVID a radiační mimořádné události) s důrazem na vyrovnávání s riziky a identifikaci mechanismů k eliminaci vzniku a šíření obav. Součástí je rozvoj matematických metod pro včasné zjištění nebezpečných jevů v mediálním prostředí. Bude zkoumán potenciál rozsáhlého zapojení občanů do měření radioaktivity v rámci tzv. „citizen science“ pro zklidnění situace. Bude sestaven využitelný detektor a předán v počtu 1000 ks jednotlivcům a institucím včetně zaškolení ve zpracování dat a srozumitelné interpretaci. Projekt posílí spojení centra řízení a samospráv a umožní informovanost i v případě výpadku komunikace.

Aplikační garant: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Účastníci projektu:

Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze (ÚTEF ČVUT)

Státní úřad radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO v.v.i.)

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (CVVM SOÚ AV ČR)

 

Vedlejší cíle projektu:

1) rozvoj znalostí, metod a nástrojů z oblasti sociologie, psychologie a psychiatrie pro předvídání a zvládání obav a paniky při radiační havárii

2) rozvoj zapojení občanů do měření radioaktivní kontaminace, vybudování sítě 1000 mobilních detekčních míst

3) zvýšení znalostí veřejnosti v oblasti radiační ochrany a kompetencí samo-měření kontaminace

4) spolupráce vládních a občanských měřicích systémů při radiačních haváriích

5) analytická podpora včasné analýzy informací v médiích a na sociálních sítích pro zvládnutí dezinformací a paniky

6) školicí a vzdělávací činnosti pro orgány státní správy, samosprávy, bezpečnostní složky, lékaře a občany

7) podpora zapojení škol (studentů).