Název projektu: Robotika a pokročilá průmyslová výroba
Akronym: ROBOPROX
Webové stránky: roboprox.eu
Reg. číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004590
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
Priorita 1 – 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a
inovačních kapacit a zavádění pokročilých
technologií
Výzva: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum
Doba trvání: 06/2023 – 06/2028
Rozpočet: 467,9 mil. Kč
Hlavní řešitel: prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Koordinátor:    
Partneři:   

 

Projekt ROBOPROX se zaměřuje na průlomový výzkum a vývoj v oblasti robotiky a pokročilé průmyslové výroby využitím flexibilního nasazení robotů s vysokou mírou autonomie, bezpečné spolupráce s lidmi, řízení a optimalizace výrobních procesů a výpočetních metod pro výrobu a materiálové inženýrství. Špičkový výzkum v této oblasti umožní vývoj komplexnějších, modulárních a pokročilých řešení, a pomůže zvýšit konkurenceschopnost českého průmyslu. Projekt je interdisciplinární a podporuje pružné vývojové postupy, které umožňují vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků a respektovat rostoucí environmentální omezení.

 

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu ROBOPROX je vytvořit základnu pro růst nejmodernějšího výzkumu v oblasti robotiky a průmyslové výroby podporou špičkových výzkumných týmů v této oblasti, rozšířením současných znalostí, tvorbou originálních příspěvků, posílením studijních plánů partnerů projektu a využitím národní a mezinárodní spolupráce a excelentního výzkumu. ROBOPROX se zaměří na excelentní, mezinárodně konkurenceschopný interdisciplinární výzkum v oblasti robotiky zahrnující komplexní robotické systémy, autonomní robotiku, spolupráci člověka a stroje, návrh a řízení modulárních systémů, konstrukcí a materiálů, rozvrhování, optimalizaci a rozhodování a další oblasti výzkumu s cílem transformovat české a evropské podniky tak, aby poskytovaly flexibilnější, komplexnější, konkurenceschopnější a udržitelnou průmyslovou výrobu. Mezioborové aktivity projektu ROBOPROX umožní nové vědecké objevy, které budou mít silný dopad na evropskou ekonomiku a společnost.

  • Provádění hlavních výzkumných činností v rámci dvou výzkumných záměrů (WP)
  • Posílení vědecko-výzkumných kapacit zřízením a rozvojem špičkových výzkumných týmů v oblasti robotiky a pokročilé průmyslové výroby
  • Navázání nové mezinárodní spolupráce a posílení mezinárodní spolupráce výzkumných týmů ROBOPROX
  • Pořízení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného pro realizaci výzkumných projektů
  • Podpoření mobility výzkumných pracovníků